SSRB däwlät iminlek komitäte

РУВИКИ — интернет-энциклопедия мәгълүматы
SSRB dəwlət iminlek komitəteneꞑ embleması

SSJB dəwlət iminlek komitəse ýəki DIK (rusça Комитет государственной безопасности СССР, КГБ СССР, šulaý uq KGB) - SSJBneň dəwlət iminlegen tə'min itüče üzək dəwlət organy.

DIKneň töp wazifalaryna tyšqy küzləw, kontyrküzləw, operativ-ezləw eščənlege, SSJB dəwlət čiklaren saqlaw, Kömünistik firqəneň jitəkčeləren, SSJB Xöküməten saqlaw, xökümət elemtəsen tə'min itü, millətčelek, dissidenlek, jinəýətčelek, antišuraly eščənlegenə qaršy körəš itü kergən.

Šulaý uq DIK maqsatlarynda SBKF (KPSS) üzək komitəsen həm SSJB dəwlət xakimiýəten ilneň saqlanuwy, social-iqtisadi xaləte, tyšqy səýəsi, tyšqy iqtisadi eščənleklər həm dəwlət iminlegenə qağylyšly məğlümat belən tə'min itü bula.

SSJB DIK sistemasyna 14 jömhüriýətlek dəwlət komitəse, jirle dəwlət iminlege organnary, xərbi bülgelər dəwlət iminlege organnary, xərbi kontyrküzləw, ečke ğəskərlər iminlek organnary, čik ğəskərləre, belem birü həm fənni-tikšerenü oýyšmalary kergən.

1978 ýylğa qədər - ministrlyq xoquqly oýyšma bula.

1978-1991 ýyllarda - dəwlət komitəse.

Šulaý uq qara

Syltamalar